Privacy en cookieverklaring


Privacy- & Cookieverklaring La vie de Lady Rose
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: blog La vie de lady Rose te Hasselt

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiƫle informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
  

Artikel 1 - Algemeen

1.1.         La vie de lady Rose leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 

1.2.         La vie de lady Rose stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.3.         De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is La vie de Lady Rose. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

-   Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres; 
-  Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, adres, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
-   Categorie 3: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres;
-   Categorie 4: via cookies: login tokens en sessiegegevens;

2.2.      La vie de lady Rose kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a.    door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b.    tijdens uw registratie en gebruik van de Website;


2.3.      De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.


Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

            La vie de lady Rose zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

-       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van La vie de lady Rose om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

-       Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 4: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
3.2.      Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). (= inschrijving op nieuwsbrief)

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan La vie de lady Rose uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot La vie de lady Rose, haar producten en/of diensten. La vie de lady Rose kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door La vie de lady Rose bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden:

            Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van La vie de lady Rose, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien La vie de lady Rose failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van La vie de Lady Rose geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

            La vie de lady Rose zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Buzzooka uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

            La vie de lady Rose zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.      Wettelijke vereisten:

            In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat La vie de lady Rose uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. La vie de lady Rose zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Artikel 4 - Duur van de verwerking

            De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen La vie de lady Rose en U.

La vie de lady Rose verwerkt uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Zodra u niet meer verbonden bent met La vie de lady Rose, kunnen wij uw persoonsgegevens tot twee jaar behouden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij u een redelijk en geldig verzoek heeft ingediend om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.


Artikel 5 - Uw rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage:

            U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

            U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan La vie de lady Rose. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

            U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

            U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

            U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

            Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar laviederose@outlook.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.


5.7.      Automatische beslissingen en profiling:
                         
            De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

            U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

            Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan La vie de lady Rose aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 - Toegang door derden

7.1.         Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


Artikel 8 - Aangifte Privacycommissie 

            Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 commission@privacycommission.be

Artikel 9 - Cookies 

9.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van La vie de lady Rose en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 

9.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie‘n om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologie‘n op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.9.3.      Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. 

De Website gebruikt volgende cookies: 

Niet-functionele cookies


Naam
Herkomst
Functie
Bewaartijd
_ga
Google
Gebruikers  onderscheiden voor analytics reports
2 jaar
_utma
Google
Telt het aantal sessies van een gebruiker.
permanent
_utmb
Google
Slaat het tijdstip op dat een gebruiker een pagina bezoekt.
Session-end
_utmc
Google
Slaat het tijdstip op dat een gebruiker een pagina verlaat.
Session-end + 30 min
_utmz
Google
Geeft aan vanwaar een gebruiker kwam voor dat hij Buzzooka bezoekt.
6 maanden
_utmv
Google
Segmentatie: biedt de mogelijkheid om gebruikers te onderscheiden aan de hand van zelf gekozen rollen
permanent
_qca
Google
De _qca cookie kan het IP-adres van de computer gebruiken, de pixelcode, de HTTP-locatie, de huidige HTTP-locatie, de toegangstijd, de tijd van de browser, eventuele zoekopdrachten op de betreffende website en andere statistieken gebruiken om " Loggegevens van verschillende websites te analyseren en te combineren met andere niet persoonlijk identificeerbare informatie om  rapporten maken
5 jaar

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4.      Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar laviederose@outlook.com 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten